Giovanni Battista (Giambattista) Tiepolo (1696−1770), Sabinskornas bortrövande. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.

Forskning på Konstmuseet Sinebrychoff

Museets forskningsarbete fokuserar främst på museets egna samlingar. Forskningen kompletterar konstverkens historia.

Specialist på gammal konst

Det forskningsarbete som utförs på Konstmuseet Sinebrychoff riktar sig främst till museets egna samlingar, men museet strävar också efter att främja forskningen i gammal konst i vidare bemärkelse. Konserveringen av konstverk ger nya rön som behövs som stöd för djupare konsthistorisk forskning.

Via utställningskataloger når forskningsresultaten såväl en större publik som internationella experter. Forskningsarbetet bygger upp expertnätverk, och arbetets resultat kan presenteras på ett intressant sätt på utställningar.

Som innehavare av vårt lands mest betydelsefulla samling av äldre europeisk konst, har museet ett särskilt ansvar för att stöda sådan forskning på universiteten, som är inriktad på gammal konst, och därmed även öka samlingarnas tillgänglighet.

Proveniensforskning

Avsikten med att forska i ett konstverks ägarhistoria är att så noga som möjligt kartlägga verkets levnadsbana. Verkets tidigare historia ger kunskap om hur det har bytt ägare och rört sig från en samling till en annan. Uppgifterna ger verket en kontext och är därför en viktig del av museiarbetet.

Genom att forska i ett verks olika skeden får man nya uppgifter om samlare och konstsamlingens historia. Äldre europeisk konst har kommit på väldigt olika vägar till Finland. En del uppgifter har försvunnit på vägen, och därför finns det ofta luckor i berättelsen. Genom proveniensforskning försäkrar vi oss om att ett verks historia inte är förknippad med olaglig eller etiskt tvivelaktig verksamhet. Vid nyförvärv fästs speciellt stor vikt vid proveniensen.

Internationell enhet

Forskning i äldre europeisk konst leder till den internationella konstforskningens centrum. Verk av gamla mästare har spridits till museisamlingar runt om i världen. Internationellt samarbete mellan museerna är naturligt och leder till att nya samarbetsprojekt föds. Konstmuseet Sinebrychoff deltar aktivt i de internationella forskningsnätverkens arbete. Ett exempel är CODART med bas i Holland.

Genom att ansluta samlingens verk till internationellt upprätthållna databaser förbättrar vi tillgången till samlingen och stärker museets kontakter med forskningsfältet för äldre europeisk konst.

RKD – Netherlands Institute for Art History

Cranach Digital Archive